Projektioppiminen Metropolia Ammattikorkeakoulun XR Design -koulutuksessa

arabian-kampus-xr-keskus_copyright-arkkitehdit-tommila-oyArabian kampus XR keskus, Copyright Arkkitehdit Tommila Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulussa aloitettiin syksyllä 2018 XR Design -niminen AR- ja VR-teknologioihin ja -sisällöntuotantoon perehdyttävä AMK-tutkintokoulutus. Koulutus tapahtuu Metropolian Arabian luovien alojen kampuksella, johon on myös perustettu Helsinki XR Center – XR-alan osaamiskeskittymä.

XR Design -koulutuksessa opiskellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan interaktiivisia AR- ja VR-sovelluksia eri alojen tarpeisiin. Keskeisiä opiskeltavia taitoja ovat 2D- ja 3D-tietokonegrafiikka, pelimoottorit ja niiden toiminnallisuus sekä erilaisten AR/VR-silmikoiden ja kosketusnäyttölaitteiden toimintojen ohjelmointi.

Osaamisperusteisuus näkyy XR Design -koulutuksen opintosuunnitelmassa siten, että osaamistarpeet on pyritty määrittelemään mahdollisimman pitkälle nykyisten ja tulevien työelämätarpeiden mukaan. Tietämistä ja osaamista ei ole eroteltu, vaan ne on mahdollisuuksien mukaan yhdistetty samoihin kursseihin. Ammattiosaamista kartuttavat kurssit toteutetaan projektiopintoina.

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan ohjatusti XR-sovellusten tekemisen perustaidot; 3D-tietokonegrafiikka, pelimoottorit ja XR-laitteistot. Toisen ja kolmannen vuoden aikana taitoja syvennetään projektioppimisessa ja laajennetaan tietopohjaa tuotteistamisen ja palvelumuotoilun alueilla. Neljäs vuosi on itsenäistä työskentelyä työharjoittelun, vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön parissa. Opinnäytetetöiksi pyritään saamaan työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Opetussuunnitelmassa projektioppimiseen sopivia kursseja on kaikkiaan 60 opintopisteen määrä ja ne sijoittuvat tasaisesti yli toisen ja kolmannen opiskeluvuoden. Siten projektit voivat olla käynnissä keskeytyksettä ja niiden aloitus- ja valmiiksisaamisajankohdat eivät ole riippuvaisia kurssien aikatauluista. Projektitityöskentelyyn osallistuvat toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat.

Metropolian XR Desgin -koulutus on herättänyt alusta saakka kiinnostusta monilla tahoilla ja olemme saaneet paljon yhteistyötarjouksia, minkä pohjalta on ollut hyvä käynnistää projektioppimista. Tällä hetkellä teemme projektiyhteistyötä museoiden, teatterin, rakennus-, ja kaupunkisuunnittelun, lavastussuunnittelun sekä pelialan kanssa.

Projektiyhteistyötä pyritään saamaan aikaiseksi aikaiseksi sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla ei ole vielä tarkkaa käsitystä lopputuotteesta. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua myös mediatuotteen konseptointiin ja suunnitteluun. Asiakkaiden tarkkojen suunnitelmien toteuttaminen ei sisällä pedagogisesti hyödyllisiä oppimissisältöjä ja ne ohjataankin muualle tehtäväksi.

 

Projektityön kulku

Kyseinen kurssi toteutetaan työelämälähtöisenä projektioppimisena – muutaman opiskelijan ryhmissä tutkitaan ja konseptoidaan AR/VR-sovelluksia erilaisiin tarpeisiin ja edetään mahdollisesti myös toteuttamiseen. Nyt meillä on alkamassa projekteja museoiden, virtuaalilavastuksen, kaupunkisuunnittelun, opiskelumateriaalin ja teatterin alueilta.

Projekteissa “asiakkaana” toimiminen ei velvoita mihinkään. Tutkimus, konseptointi ja demovaiheet toteutetaan opiskelijatyönä ja Metropolian laitteistoilla sekä ohjelmistoilla. Tutkimus, konsepti ja demo ovat “asiakkaan” hyödynnettävissä vaikka lopullista sovellusta ei tehtäisikään. Demovaiheesta mahdollisen AR/VR-sovelluksen toteutukseen siirryttäessä voi syntyä kustannuksia, jos esim. sovelluksen edellyttämä työmäärä osoittautuu mittavaksi. Lopullisen AR/VR-sovelluksen käyttämiseen tarvittava teknologia jää myös “asiakkaan” hankittavaksi.
“Asiakkaalta” toivotaan edustamansa yrityksen/yhteisön toiminnan esittelyä – esimerkiksi tutustumiskäynnin järjestämistä tai vierailuluentoa sekä kiinnostusta tutkimus-, koseptointi- ja demovaiheen arviointiin.

 

Tutkimus

Tutkimusvaiheessa tutustutaan “asiakkaaseen” sekä asiakkaan mahdollisiin XR-tarpeisiin sekä millaisia XR-tuotteita vastaaviin tarpeisiin on jo maailmalla tuotettu. Tutkimusvaiheen tulokset kirjataan PDF, Powerpoint tms. muotoon, jota “asiakas” voi käyttää omassa sisäisessä XR-hankkeen hyväksyttämisessä.

 

Konseptointi

Konseptoinnissa generoidaan erilaisia mahdollisia ratkaisuja asiakkaan XR-tarpeisiin. Konseptit esitetään vielä kirjallisesti ja graafisesti (ei vielä toimivina sovelluksina). Konseptien toteutettavuutta ja laitteisto/tuotantokustannuksia arvioidaan.

 

Demo

Demovaiheessa valitun konseptin mukaisesti toteutetaan toimiva XR-sovelluksen demoversio. Demoversiossa ei ole vielä kaikkea sisältöä, mutta sillä voidaan testata ja arvioida lopullisen sovelluksen toimivuutta. Demoversioon on vielä helppo tehdä muutoksia ja lisäyksiä. Demoversion esittely auttaa lopullisen sovellukseen mahdollisesti tarvittavan rahoituksen hakemisessa ja hyväksyttämisessä.

 

Valmis AR/VR-sovellus

Demovaiheen sovellukseen tuotetaan kaikki lopullisessa käytössä tarvittava mediasisältö ja toiminnallisuus, sovellus asennetaan ja testataan toimimaan asiakkaan hankkimassa AR/VR-laitteistossa. Sovelluksen käyttöön annetaan opastus.
Valmiin sovelluksen sisältöjen ja toiminnallisuuksien toteuttaminen saattaa ylittää opiskelijoiden kurssilta edellytetyn “pedagogisesti järkevän” työmäärän, jolloin syntyy kustannuksia. Myös tarvittava AR/VR-laitteisto jää “asiakkaan” kustannettavaksi. Valmiin AR/VR-sovelluksen toteuttamiskustannukset arvioidaan jo demovaiheessa.

Toivomme, että osallistuminen tämän tyyppiseen työelämälähtöiseen opiskeluprojektiin “asiakkaan” roolissa antaa uutta tietoa ja ideoita oman alan AR/VR-sovellusten mahdollisuuksista. Tuloksena voi myös olla hyvin tutkittu, ideoitu ja toteutettu AR/VR-sovellus “asiakkaan” käyttöön.

 

Kokemukset projektioppimisesta

XR Design -koulutusta on nyt tehty kaksi vuotta ja projektioppimisesta on saatu jonkin verran kokemusta. Luentomuotoinen opetus on vähentynyt olennaisesti ja opiskelijat ovat omaksuneet itsenäisen tiedonhakemisen. Suorat vastuut asiakkaille ovat voimistaneet opiskelijoiden asiantuntijaroolia ja motivoineet oppimiseen. Kun kaikki työ tehdään ryhmissä, niin kommunikoiti- ja projektinjohtotaidot ovat kehittyneet. Opiskelijat ovat myös toimineet samaan aikaan erilaisissa rooleissa eri projektiryhmissä. Projektit eivät aina käynnisty tai etene saumattomasti, mikä on tuonut haasteita odotettua enemmän. Eri tyyppiset projektit tuottavat erilaista ja epätasaista oppimista. Projektioppiminen hyödyttää selvästi enemmän aktiivisia ja sosiaalisia opiskelijoita kuin introvertteja yksintekijöitä.

Opettajille projektioppiminen on tuonut uudenlaisia osaamis-, asenne- ja ajankäyttöhaasteita. Työn painopiste on siirtynyt luennoinnista ja kontaktiopetuksesta oppimisympäristöjen luomiseen. Verkostoituminen, alan toimijoiden tuntemiminen ja koulutuksen tunnettuuden parantaminen on muodostanut ison osan työnkuvaa ja ajankäyttöä, mutta on olennaista hyvien oppimisprojektien saamisessa ja opiskelijoiden auttamisessa kontaktiin työelämän kanssa. Perinteiseen kontaktiopetukseen jää vain vähän aikaa ja on luotettava enemmän opiskelijoiden omatoimiseen tiedonhankintaan.

Tulokset ovat olleet yllättäviä. Jo toisen opiskeluvuoden aikana suuri osa opiskelijoista on onnistunut saamaan itselleen harjoittelu- ja työpaikkoja. Osa selittyy opintojen aikana luoduilla työelämäyhteyksillä ja osa alan suurella osaajatarpeella. Ilmeisesti jotain on tehty oikein. Tulevaisuudessa haasteeksi tulee huolehtia, että opiskelijat saavat tehtyä opintonsa loppuun. Työelämäprojektien opinnollistamista tullaan käyttämään ahkerasti.

 

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/amk-tutkinnot/xr-design
https://muotoilu.metropolia.fi/muotoilun-opinnot/xr-design/
https://helsinkixrcenter.com/xr-design-degree/